fbpx
668 760 190

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.encepenceanimacja.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.encepenceanimacja.pl. Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Ewelina Rusnak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ENCE PENCE” – EWELINA RUSNAK, NIP: 7352822006, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@encepenceanimacja.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.encepenceanimacja.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony lub Sklepu. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2 DEFINICJE

„Administrator” – Ewelina Rusnak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ENCE PENCE” – EWELINA RUSNAK, NIP: 7352822006, 34-713 Skawa 100.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.encepenceanimacja.pl. Pomysłodawcą oraz autorem Strony jest Ewelina Rusnak

“Fanpage– strona EncePence Animacja Czasu WolnegoFotobudka Ence Pence Podhale , Sensoplastyka PodhalePiniaty Podhale, której administratorem na platformie Facebook jest Ewelina Rusnak i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

§3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i bloga www.encepenceanimacja.pl, fanpage’a EncePence Animacja Czasu WolnegoFotobudka Ence Pence Podhale , Sensoplastyka PodhalePiniaty Podhale, mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  • prowadzenia remarketingu w social mediach – — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  • Wysyłki newslettera — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
 7. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi;
 8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@encepeneanimacja.pl.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook’a dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:
  • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 3. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 4. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 5. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 7. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
  • The Newsletter Plug in, Web Agile S.a.s. di Fietta Roberto – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego newsletter plug in;
  • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail;
  • Współpracownikom, zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.
 8. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu, nie wymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody Użytkownika. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu mojej oferty, którą kieruję właśnie do Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności.  Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przeze mnie preferencji odbiorców i odwiedzających moją stronę, oraz kierowanie do nich treści dopasowanych do ich zainteresowań.

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje jeden rodzaj formularza w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 2. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

§5 USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  •  Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in)
  • Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
  • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych, usługach, nowych artykułach, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  • Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – jeśli dotyczy,
  •  Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli dotyczy.
   • Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenie usługi Newsletter.
   • Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
   • Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
   • Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „Odsubskrybuj”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
   • W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
   • Świadczenie usługi Newsletter zostanie również zaprzestane w przypadku nie wykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail. W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany sposób w tym celu.

§6KOMENTARZE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage). Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
 2. Umieszczając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę przez Administratora dodatkowych materiałów informacyjnych, jeśli Administrator zaznaczył w prezentowanym materiale, że taka wysyłka nastąpi. Więcej informacji na ten temat zawiera paragraf 4 pkt 3 niniejszej Polityki prywatności.
 3. Użytkownik zamieszczając komentarz na stronie www.encepenceanimacja.pl pozostawia swoje dane dobrowolnie (imię, adres w-mail, adres IP) przy czym pozostawienie niepoprawnych danych może skutkować niemożnością przesłania dodatkowych materiałów.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych związanych z pozostawionym komentarzem, co może zrobić poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@encepenceanimacja.pl

§7 TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych
  • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę
 2. W celu korzystania ze strony internetowej www.encepenceanimacja.pl niezbędne jest posiadanie:
  • Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
  •  Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
  •  Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Ewelina Rusnak nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Eweliny Rusnak. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 1. c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 2. d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 3. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich:  Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, YouTube, Instagram
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 25.02.2020 r.